Kuidas asi käib?

Meil on kehtestatud standardne deposiit 500EUR mootorratta kohta, mis katab kogu omavastutuse.

Iga tehing on kaetud nii liiklus- kui kaskokindlustusega, mis kehtib kogu rendiperioodi vältel.

Ennem ratta üleandmist kuulub maksmisele nii deposiit kui renditasu.
Deposiit vabastatakse pärast ratta tagastamist samas seisukorras, milles see välja anti, võttes arvesse kõiki järgnevaid tingimusi.

MOOTORRATTA ÜÜRI STANDARDTINGIMUSED Kehtivad alates [●] 2020

1. MÕISTED JA LEPINGU REGULEERIMISOBJEKT
A) Siin ja edaspidi on kasutusel järgmised lühendid ja mõisted:
I) Tingimused – käesolevad mootorratta üüri standardtingimused, mis on aluseks mootorratta üürimisele ja kasutamisele;
II) Üürileandja – lepingu esiküljel märgitud äriühing;
III) Klient – lepingu esiküljel kliendina märgitud isik, kes saab üürileandjalt õiguse mootorratta kasutamiseks vastavalt käesolevale lepingule;
IV) Leping – üürileandja ja kliendi vaheline üürileping, mis koosneb käesolevatest tingimustest ja esiküljel sätestatud eritingimustest;
V) Sõiduk – lepingu esiküljel märgitud mootorratas (või mistahes teine mootorratas, mis poolte kokkuleppel kliendi kasutusse faktiliselt anti üürileandja poolt), mille kasutusõigus kuulub üürileandjale ning mille üürileandja annab vastavalt lepingule kliendi kasutusse.
B) Käesolevad tingimused sätestavad kliendi õigused ja kohustused sõiduki kasutamisel. Klient on teadlik, et sõiduki kasutusõigus kuulub üürileandjale ning ta ei oma volitusi lepingu sõlmimisel saadud õiguste ning võetud kohustuste edasiandmiseks kolmandatele isikutele (mh sõiduki võõrandamiseks). Sõiduki üürimine või üleandmine kolmandatele isikutele on lubatud vaid eelneval kirjalikul kokkuleppel üürileandjaga. Üürileandja lubab kliendil sõidukit kasutada vastavuses käesolevate tingimustega.
C) Üürileandja teeb käesolevad tingimused kliendile hiljemalt lepingu sõlmimisel kättesaadavaks. Lepingu allkirjastamisega kinnitab klient, et on käesolevaid tingimusi lugenud ning kohustub neid täitma.
D) Leping sõlmitakse ühe sõiduki kasutamiseks perioodil, mis on sätestatud lepingus ja kuni sõiduk on uuesti üürileandja otseses valduses („üüriperiood“). Tingimuste sätted, mille olemusest see tuleneb, ei kaota kehtivust ka sõiduki tagastamise järel.

2. SÕIDUKI ÕIGUSTATUD KASUTAJA
Vastavalt lepingule võib sõidukit juhtida ainult klient või esilehel märgitud isik. Sõidukit ei või ühelgi juhul juhtida isik (kaasa arvatud klient):
A) kes ei vasta üürileandja või seaduse poolt esitatud nõuetele juhiloa kehtivuse, isiku vanuse ja/või muude võimalike piirangute osas;
B) kes on alkohoolsete, narkootiliste või muude ainete mõju all, mis pärsivad teadvust ja reageerimisvõimet („joobeseisund“), või kes on üleväsinud.

3. SÕIDUKI ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE
A) Üürileandja annab kliendile üle töökorras sõiduki koos sõiduks vajalike dokumentidega. Sõiduks vajalike dokumentide hulka loetakse dokumentatsiooni, mis on õigusaktidest tulenevalt nõutav sõiduki kasutamiseks vastavalt kliendi poolt sõiduki broneerimisel üürileandjale esitatud informatsioonile.
B) Klient kohustub tagastama sõiduki üürileandjale lepingus märgitud kohas, kuupäeval ja kellaajal ning samas tehnilises seisundis, sama varustuse ja dokumentatsiooniga, nagu see oli sõiduki üleandmisel kliendile.
C) Klient kontrollib sõiduki seisundit selle üleandmisel üürileandja poolt ning kinnitab oma allkirjaga lepingu esiküljel, et see vastab kontroll-lehel ja/või lepingus märgitule. Erinevused märgitu ja sõiduki tegeliku seisundi vahel peab klient laskma üürileandjal kõrvaldada enne sõiduki vastuvõtmist. Klient on üüriperioodi jooksul vastutav sõiduki heaperemeheliku kasutamise, tähelepaneliku sõitmise, lisavarustuse ning sõiduks vajalike dokumentide eest.
D) Klient on kohustatud sõiduki tagastama lepingus märgitud üürileandja kontorisse selle lahtiolekuaegadel. Lahtiolekuaegadel on kliendil õigus nõuda üürileandjalt sõiduki kontrollimist ja uute vigastuste märkimist, kusjuures klient peab arvestama, et üürileandjal kulub sõiduki ülevaatamiseks orienteeruvalt 1 tund. Juhul kui klient loobub sellest õigusest, vastutab klient sõiduki eest, kuni üürileandja on sõiduki üle vaadanud ja võtnud oma otsesesse valdusesse. Juhul, kui klient tagastab sõiduki väljaspool lahtiolekuaega, tuleb tal järgida antud kontoris kehtivaid sõidukite väljaspool lahtiolekuaega tagastamise reegleid.
Väljaspool lahtiolekuaega tagastamisel vastutab klient sõiduki eest, kuni sõiduki otsene valdus on vastu võetud. Otsene valdus loetakse üürileandja poolt vastu võetuks, kui üürileandja on saanud sõiduki dokumendid ja võtmed enda kätte ning tal on olnud võimalik sõiduk üle vaadata (hiljemalt kell 10:00 tagastamisele järgneval tööpäeval).
E) Juhul, kui klient on sõiduki tagastamiseks leppinud üürileandjaga kokku mõne teise koha peale üürileandja kontori, vastutab ta sõiduki eest hetkeni, kuni üürileandja on sõiduki otsese valduse vastu võtnud (vt punkti 3(D) viimast lauset).
F) Juhul, kui klient ei tagasta sõidukit kokkulepitud tagastuskohas lepingus märgitud tagastamise ajal, maksab klient iga järgmise alanud 24-tunnise perioodi eest lepingus sätestatud üüritasu ühe päeva kohta (täiendavaid üüripäevi arvestatakse kooskõlas punktiga 7(C)).
G) Juhul, kui klient tagastab sõiduki, kuid ei tagasta sõiduki dokumente ja/või sõiduki võtmeid kokkulepitud tagastuskohas, maksab klient iga järgmise alanud 24-tunnise perioodi eest lepingus sätestatud üüritasu ühe päeva kohta (täiendavaid üüripäevi arvestatakse kooskõlas punktiga 7(C)) seni, kuni võtmed ja dokumendid on tagastatud kokkulepitud tagastuskohta.
H) Klient on kohustatud tasuma lisatasu sõiduki puhastamise eest, kui sõiduk vajab tagastamise järel üürileandja standardsest puhastusest põhjalikumat puhastust. Lisatasu suurus vastab sõiduki puhastamise tegelikule kulule üürileandja poolt vabalt valitud teenuseosutaja juures.
I) Kui ilmastikuolud, pimedus, sõiduki tagastamise koht ja/või aeg ei võimalda üürileandjal avastada sõiduki osade kadumist ja/või üüriperioodi jooksul sõidukile ja/või selle osadele tekkinud vigastusi, või kui avastamine on raskendatud sõiduki määrdumise, vigastuste asukoha ja/või puuduvate osade esialgse asukoha tõttu, on üürileandjal õigus nõuda kliendilt tekkinud kahju hüvitamist ka nende avastamisel alles pärast sõiduki vastuvõtmist. Üürileandjal on käesoleva punkti alusel õigus nõuda vaid sellise kahju hüvitamist, mis on avastatud hiljemalt 5 päeva jooksul peale sõiduki vastuvõtmist, eeldusel, et sõidukit ei ole selle aja jooksul uuesti välja üüritud.

4. KLIENDI VASTUTUS VIGASTUSTE JA KAHJU PUHUL
A) Klient on üüriperioodi jooksul sõiduki ja selle osade eest vigastuste, varguse ja kaotuse puhul täielikult vastutav. Sõiduki osade hulka loetakse ka sõidukiga kaasa antud lisavarustust. Klient ei vastuta kahju eest üksnes ulatuses, mille hüvitab üürileandjale kindlustusandja (nt kohustusliku liikluskindlustuse hüvitised) või mille eest ei ole klient vastutav vastavalt tema poolt valitud vastutuse piirangutele, mis on märgitud lepingu esiküljel. Lepingu rikkumisel kliendi poolt ükski vastutuse piirang ei kohaldu ning klient hüvitab üürileandjale kogu tekkinud kahju. Kui vastavat vastutuse piirangut ei ole valitud või ei kohaldu see muul põhjusel, hüvitab klient üürileandjale muu hulgas sõiduki või selle osade remondi- ja/või asenduskulud, remondist või sõiduki asendamisest tingituna saamata jäänud sõiduki üüritulu, sõiduki parkimise ja teisaldamise kulud ning eelnimetatuga seonduvad administreerimiskulud. Üürileandjal on õigus vabalt valida kindlustusandja ja –kaitse ulatus, sõiduki remondiettevõtte, asendussõiduki või –osade müüja ning muu teenuse pakkuja.
B) Klient on täielikult vastutav vigastuste eest, mis on sõidukile põhjustatud juhi suutmatusest arvestada sõiduki kõrguse või kliirensiga.
C) Sõiduki iga rehvi purunemisel või ebaloomulikul kulumisel seoses lepingutingimustele mittevastava kasutamisega (sh nn rehvipõletamised vms) üüriperioodil on klient kohustatud tasuma leppetrahvi vastavalt punktis 16 toodule.
D) Üüriperioodiks sõidukiga kaasa tarnitud lisavarustuse kaotuse korral on klient kohustatud tasuma leppetrahvi vastavalt punktis 16 toodule.

5. SÕIDUKI KASUTAMINE
A) Sõidukit on lubatud juhtida ainult vastavalt punktile 2 ning käesolevale punktile. Klient on vastutav sõiduki heaperemeheliku kasutamise ja tähelepaneliku juhtimise eest ning kohustub sõidukit kasutama ainult selleks ette nähtud eesmärkidel ning kattega teedel. Üürileandja jätab endale õiguse sõiduk igal ajal kliendi kulul oma valdusesse tagasi võtta, kui klient lepingu tingimusi ei täida.
B) Klient on kohustatud sõidukist lahkudes sõiduki lukustama ning lülitama sisse alarmsüsteemi, kui see on sõiduki varustuses. Sõidukit tuleb parkida selleks ette nähtud alal. Kui sõiduk on varustatud eemaldatava GPS-seadmega, tuleb see sõidukist lahkumisel kaasa võtta ning hoiustada turvalises kohas.
C) Klient on kohustatud kasutama sõidukile ette nähtud kütust, kontrollima enne iga sõidu alustamist õli- ning teiste vedelike taset ja vajadusel neid lisama. Juhul, kui sõidukiga juhtub avarii või tehniline rike, tuleb üürileandjat sellest koheselt telefoni teel teavitada. Teenindusse või remonti võib sõiduki viia vaid üürileandja eelneval loal. Samuti on Kliendil keelatud sõidukit ise remontida.
D) Sõidukit ei tohi kasutada:
I) enamate inimeste veoks kui registreerimistunnistuses või tehnilistes tingimustes lubatud;
II) raskema veose transpordiks kui registreerimistunnistuses või tehnilistes tingimustes lubatud;
III) teiste sõidukite (sh järelhaagiste) või muude objektide lükkamiseks või pukseerimiseks;
IV) sõiduks maastikul või teedel, mis pole liiklusseaduse mõistes kattega teedeks;
V) nõuetekohaselt kinnitamata esemete veoks;
VI) selliste esemete veoks, mille lõhn kahjustab sõidukit või teeb võimatuks sõiduki kohese uuesti üürimise;
VII) rallidel, test- ning võidusõitudel;
VIII) liiklusseaduse ja muude kehtivate õigusaktide vastaselt;
IX) seadusevastaseks tegevuseks;
X) edasiüürimiseks;
XI) sõitmiseks liikluseks keelatud aladel;
XII) õppesõiduks (välja arvatud, kui lepingu eritingimuste kohaselt on lepingu esemeks õppesõidu ratas eesmärgiga kasutada seda õppesõiduks vastavuses liiklusseaduse nõuetega);
XIII) taksoteenuse osutamiseks;
XIV) loomade veoks.

E) Sõidukit võib transportida merel vaid liini parvlaevadel, mis veavad ka autosid. Antud tingimuse rikkumisel on klient vastutav kogu Sõidukile tekkiva kahju eest ning ei kohaldu ükski lepingus kokkulepitud piirang kliendi vastutusele, sealhulgas punktis 4(B) sätestatud vastutuse piirang.

F) Lepingu sõlmimisel on klient kohustatud informeerima üürileandjat oma sõidumarsruudist.

G) Sõidukit võib kasutada ainult Euroopa Liidu territooriumil.

6. MAKSETINGIMUSED
A) Klient on vastutav kõigi lepingust tulenevate rahaliste kohustuste tasumise eest ka juhul, kui maksjaks on kliendi poolt märgitud kolmas isik. Kliendi tarbitud lisateenuste (sh punktis 4(B) kirjeldatud vastutuse piirangute) ja üüritasu eest, milles kliendi poolt märgitud kolmas isik keeldub vastavat tasu kandma, tasub klient.
B) Lepingust tulenevad rahalised kohustused, sh üüritasu ja tasu lisateenuste kasutamise eest, tuleb kliendil täita hiljemalt lepingu lõpetamise hetkeks. Kui rahaline kohustus ilmneb pärast üüriperioodi lõppu või kui lepingu esiküljel on märgitud rahalise kohustuse täitmine arve alusel, tuleb kohustus täita 14 päeva jooksul arvates arvel märgitud arve väljastamise päevast.
C) Kui klient ei tasu lepingust tulenevat mistahes rahalist kohustust tähtaegselt, on üürileandjal õigus nõuda viivist tasumisele kuuluvast summast 0,1% päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest. Vähemalt teistkordse hilinemise korral on üürileandjal lisaks viivisele õigus nõuda leppetrahvi kuni 3 päeva üüritasu suuruses summas. Trahvi maksmine ei vabasta üüritasu maksmisest.
D) Lepingut allkirjastades volitab klient üürileandjat debiteerima kõik lepingust tulenevatele rahalistele kohustustele vastavad summad kliendi krediit- ja/või maksekaardilt või muult üürileandja poolt aktsepteeritavalt maksevahendilt ilma kliendi täiendava korralduseta. Lepingu allkirjastamisel on üürileandjal õigus kliendi krediitkaardil eelautoriseerida makse summas, mis on võrdne kogu eeldatava üüritasu, kohalduvate lisateenuste, omavastutus(t)e, paagitäie kütuse ning tankimise teenustasu summaga.

7. TASUD
A) Üüritasu väljendab tasu sõiduki kasutamise eest lepingu allkirjastamisel kokku lepitud tingimustel. Üüritasus sisalduvad sõiduki üürihind ning tasud lisateenuste (sh vastutuse piirangute) eest, mida klient on aktsepteerinud ja mis on märgitud lepingu esiküljele. Kõik tasud kuuluvad maksustamisele vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. Üüritasu võib osaliselt või täielikult olla tasutud kolmanda isiku poolt vastavalt üürileandja ning kolmanda isiku vahelistele kokkulepetele.
B) Üüritasu arvutamise aluseks on sõiduki broneerimise ajal või lepingu sõlmimisel kehtinud üürihind selles sisalduvate teenuste hindadega ning üürileandja lisateenuste hinnakiri, mis on kliendile kättesaadav üürileandja koduleheküljel ja kontoris. Klient on kohustatud täitma üürihinna kehtivuse tingimusi. Hinna kehtivuse tingimuste hulka kuuluvad tingimused üüriperioodile, üüri minimaalsele kestusele, soodustuste olemasolule jt. Isegi, kui Sõiduki broneerimisel märgitakse üles konkreetne mootorratas, ei garanteerita kliendile konkreetse mootorratta saadavust, sest saadavus konkreetsel ajahetkel tulevikus ei pruugi sõltuda üürileandjast. Klient kohustub aktsepteerima mistahes teist sarnast Sõidukit kui broneeringus oli märgitud ning võib ka ise valida kontoris mistahes teise saadaval oleva mootorratta vastavalt kehtivale hinnakirjale.
C) Üüripäevi arvestatakse 24-tunniste perioodidena sõiduki üüriperioodi alguskellaajast arvates. Iga järgmine üüripäev algab igal järgneval päeval sõiduki üüri alguskellaaja ületamisel rohkem kui 29 minuti võrra.
D) Tulenevalt sõiduki tegelikust kasutamisest kliendi poolt võivad üüritasu maksumusele lisanduda kulud, mida pole võimalik ette näha üüriperioodi alguses. Nende hulka kuuluvad üürihinna kehtivuse tingimustest mitte kinnipidamisega seotud kulud, lepingus märgitud tagastamisajast ja/või –kohast mitte kinnipidamisega seotud kulud, sõidukile ja/või selle osadele tekkinud kahju hüvitamise kulud, tasu kütusepaagi täitmise eest ning sellega seotud teenustasu, väljaspool tööaega ja/või üürileandja kontorit tagastamise kulud, lisapuhastuse kulud, liiklus- või parkimistrahvide kulud ning nende kulude administreerimiskulud, lepingu tingimuste rikkumisest tulenevad kulud ja muud kulud, mis tulenevad sõiduki kasutamisest kliendi poolt, kuid ei ole üürileandja ja kliendi vahel lepingus kokku lepitud. Klient on kohustatud tasuma kõigi eelnimetatud kulude eest täies ulatuses.
E) Kliendi lõplikud rahalised kohustused määratakse kindlaks peale sõiduki tagastamist. Kui klient tagastab Sõiduki enne kokkulepitud aega või tuleb Sõidukile järele kokkulepitust hiljem, ei vähenda see üüritasu suurust.

8. KÜTUSEPAAGI TÄITMISE KULUD
A) Kliendile antakse sõiduk üle täis paagiga. Juhul, kui sõiduk tagastatakse vähema kui täis paagiga, tuleb kliendil tasuda puuduoleva kütuse ja tankimise eest vastavalt punktile 16(A)(XII). Puuduva kütuse arvestamine käib kaheksandik skaalal, kus minimaalne puuduv osa on 1/8 kütusepaagist.
B) Juhul, kui klient on lepingu sõlmimisel avaldanud soovi osta paagitäis kütust ette, tasub ta selle eest summas, mis on märgitud lepingule ning võib sõiduki tagastada paaki täitmata. Sõiduki tagastamise hetkeks tarbimata jäänud kütust kliendile ei hüvitata.

9. VASTUTUS VARA EEST
Üürileandja ei vastuta kliendi, lisajuhtide ja kaassõitjate vara ning esemete eest, mis on jäetud üüriperioodil sõidukisse.

10. VASTUTUSKINDLUSTUS
A) Seaduse alusel kohustuslik vastutuskindlustus (liikluskindlustus) sisaldub sõiduki üürihinnas.
B) Üürileandja sõidukite vastutuskindlustus kaitseb üürileandjat, klienti ja igat volitatud lisajuhti vastavalt seadusele ning kindlustustingimustele.
C) Klient on kohustatud hüvitama üürileandjale kogu kahju, mis tuleneb kindlustusandjate poolt esitatud nõuetest, kui sõiduki kasutamine ei vastanud lepingu nõuetele.

11. VIGASTUSED, AVARIID, VARGUS JA VANDALISM
A) Klient on kohustatud teatama telefoni teel liiklusõnnetusest, avariist, sõiduki ja/või selle osade vargusest, kahjustumisest ja/või mõnest muust sõidukiga toimunud intsidendist koheselt üürileandjale ja viimase nõudmisel politseile.
B) Klient ei tohi pärast punktis 11(A) nimetatud intsidendi toimumist üürileandja-poolset nõusolekut saamata aktsepteerida võimalikku vastutust ega vabastada kedagi võimalikust vastutusest. Klient on kohustatud üles kirjutama intsidendis osalejate ja tunnistajate nimed, telefoninumbrid ning aadressid (st ei tohi piirduda üksnes suulise informatsiooni kogumisega).
C) Klient on avarii, varguse ja/või vandalismi korral kohustatud täitma ja esitama üürileandjale õnnetusjuhtumi või varguse avalduse. Samuti peab klient üürileandjale esitama allkirjastatud seletuskirja, mis sisaldab temapoolset toimunu kirjeldust, ning juhiloa koopia. Nõutava dokumentatsiooni mitteesitamisel vastutab klient sõiduki algse soetusmaksumuse ja teiste avariist, vargusest ja/või vandalismist tulenevate kahjude ulatuses (siis ei kohaldu ükski punktis 4(B) kirjeldatud vastutuse piirang).
D) Sõiduki varguse korral peab klient üürileandjale üle andma sõiduki võtmed, registreerimistunnistuse ja muu dokumentatsiooni. Juhul, kui klient kõiki nõutavaid esemeid üürileandjale üle ei anna või ei täida teisi punktis 11 esitatud nõudeid, ei vabasta ükski punktis 4(B) kirjeldatud vastutuse piirang klienti vastutusest ning klient on kohustatud hüvitama üürileandjale sõiduki ja kõigi üüritud lisaseadmete ja -tarvikute algse soetusmaksumuse ja muu sõiduki vargusest tuleneva kahju (mh punktis 4(A) viidatud saamata jäänud tulu).
E) Klient on kohustatud tegema koostööd üürileandja ja tema kindlusandjatega liiklusõnnetuse, vargusjuhtumi ja/või vandalismiakti uurimisel ning õiguslike probleemide lahendamisel.
F) Sõiduki kahjustumine, kadumine või vargus ei anna kliendile õigust nõuda Sõiduki asendamist mõne teise sõiduki vastu.

12. ÜÜRILEANDJA VASTUTUSE PIIRANGUD
A) Üürileandja ei ole kliendi või kolmandate isikute ees sõiduki üürimisest tulenevate kahjude või vigastuste puhul vastutav, välja arvatud otsese varalise kahju eest, kui see on tekkinud otsesest üürileandja poolsest raskest hooletusest või tahtlusest. Üürileandja ei vastuta kaudse kahju (mh saamata jäänud tulu), üürimisest tuleneva kahju, mittevaralise kahju või ükskõik millise erikahju eest.
B) Miski punktis 12(A) ei välista või vähenda üürileandja vastutust surma või isiku vigastuste korral, kui see on põhjustatud üürileandja raskest hooletusest või tahtlusest, või
muud vastutust, mille vähendamine või välistamine ei ole seaduse alusel võimalik.

13. PARKIMIS- JA LIIKLUSTRAHVID
A) Klient vastutab täielikult kõigi üüriperioodil saadud liiklus- ja parkimistrahvide ning teiste seaduserikkumiste ja nende tagajärgede eest.
B) Kui klient saab üürimise käigus liiklus- või parkimistrahvi, peab ta sellest üürileandjat üüriperioodi lõppedes informeerima.
C) Juhul, kui punktis 13(A) nimetatud rikkumiste eest tasub kliendi asemel üürileandja, peab klient need kulud üürileandjale hüvitama ning ühtlasi tasuma nende viivised, seadusest tulenevad kohustused, muu kahju ning teenustasu vastavalt punktile 16(A)(II).
D) Kliendi nõudmisel esitab üürileandja kliendile koopia tasumisele kuuluvatest nõuetest, mille üürileandja on pidanud tasuma ning mis seonduvad sõiduki kasutamisega kliendi poolt.

14. ISIKUANDMED
Lepingu allkirjastamisega lubab klient üürileandjal oma isikuandmeid ning lepingust tulenevaid andmeid säilitada ja töödelda vastavalt üürileandja vajadustele, mille hulka kuuluvad statistiline analüüs, krediidivõimelisuse kontroll ning üürileandja varade kaitse. Lepingu rikkumisel kliendi poolt võib üürileandja need andmed avalikustada ja saata edasi kolmandatele isikutele ja võimuorganitele vastavalt vajadusele lepingu rikkumisest üürileandjale tulenev kahju likvideerida ja välistada kahju tulevikus.

15. TINGIMUSTE KEHTIVUS
Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Vaidlused üürileandja ja kliendi vahel lahendatakse poolte kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused kohtulikult vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

16. LEPPETRAHVID JA TEENUSTASUD
A) Klient tasub üürileandjale:
I) liiklusrikkumiste puhul, mis toovad kaasa sõiduki või selle osade konfiskeerimise õiguskaitseorganite poolt – 2000.00 € leppetrahvi;
II) kui üürileandjale esitatakse kliendi tõttu liiklus- või parkimistrahv –25.00 € teenustasu trahvi käitlemise eest;
III) sõiduki kasutamisel või tagastamisel riigis, milles ei olnud lepingu sõlmimisel kokku lepitud – 1000.00 € leppetrahvi ja hüvitab mh sõiduki tagasitoomisega seotud kahju;
IV) sõiduki tagastamisel selleks lepingu sõlmimisel mitte ettenähtud parklas – 200 € leppetrahvi ja hüvitab mh sõiduki tagasitoomisega seotud kahju;
V) puuduva või rikutud võtme puhul – 400.00 € leppetrahvi;
VI) puuduva(te) dokumendi/te puhul – 230.00 € leppetrahvi;
VII) purunenud rehvi eest – 200.00 € leppetrahvi iga purunenud rehvi kohta;
VIII) puuduva või lõhutud lisavarustuse eest – kuni 400.00 € leppetrahvi;
IX) punktis 8(A) sätestatud juhul – 2.40 € teenustasu iga kütuse liitri kohta;
X) sõiduki kahjustamisel – 38.40 € teenustasu kahjustuste hindamise eest;
XI) sõiduki kasutamisel maastikul või teedel, mis pole kattega teed liiklusseaduse tähenduses – 400.00 € leppetrahvi.
B) Kõik teenustasud sisaldavad käibemaksu.
C) Sõidukile tekitatud kahjustuste hindamise aluseks on vastava sõiduki Eesti margiesinduse poolt koostatud hinnakiri. Vastav hinnakiri on saadaval kõikides üürileandja esindustes.
D) Lisaks leppetrahvi ja/või teenustasu tasumisele kohustub klient hüvitama üürileandjale kogu kahju, mis ületab leppetrahvi ja/või teenustasu summat.